Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vztahy mezi prodávajícím, zprostředkovatelem a kupujícím v oblasti prodeje zboží. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.40/1964 Sb., Občanský zákoník, (dále jen Zákon) jakož i předpisy souvisejícími.

Prodávajícím (dále jen Prodejce) je autor daného obrazu, platba bude realizována přímo jemu.

Zprostředkovatelem prodeje (dále jen Zprostředkovatel) je Veronika Štětinová Stonjeková, adresa: Na Skalce 70, 294 02 Kněžmost, IČO: 76535096.

Kupujícím (dále jen Kupující) je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu nebo ústní dohodu o koupi zboží.

Zboží je dodáno způsobem, který si Kupující sjedná s Prodávajícím. Možností je osobní odběr na sjednaném místě nebo dodání veřejnou dopravní službou.

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje svěřené Kupujícím jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím. Nebudou nijak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí objednaného zboží.

Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č.367/2000 Sb., má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČ).

Pokud se tak Kupující rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) na adresu určenou Prodávajícím.

Ceny

Uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH 21% a nezahrnují cenu přepravy.

Způsob platby

Platby za zboží se provádí dvojím způsobem:

1.     Zaplacení při odběru od přepravní firmy (dobírka).

2.     Zaplacení při převzetí zboží.

3.     Předplacení (po obdržení objednávky zašleme fakturu pro-forma), po obdržení příslušné částky na b.ú. dochází k vyslání zásilky.

Při vyplňování objednávky je zapotřebí doplnit způsob platby.

Objednávky

Objednávky lze zasílat výhradně prostřednictvím elektronické pošty nebo objednávkového formuláře na www.obrazykprodeji.cz

V obsahu objednávky nesmí chybět: Jméno, Příjmení, Ulice, PSČ, Město, telefon, Dodací a fakturační adresa, (v případě dalších prodejců, navíc IČ, DIČ, Název firmy).

Záruční podmínky

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy minimálně 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží Kupujícím.

Kupující je povinen ve vlastním zájmu zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho převzetí a zjištěné vady oznámit neprodleně prodávajícímu. Je-li zboží Kupujícímu dodáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn zboží nepřevzít. Převezme li přesto kupujicí zboží v poškozeném obalu, nemůže již na tuto skutečnost uplatňovat záruku.

Při dodání zboží veřejnou dopravní službou se reklamace zboží poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem dotyčného přepravce. Takto způsobené vady zboží nelze reklamovat u Prodávajícího.

V případě, že se po převzetí zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může Kupující u Prodávajícího bez zbytečného odkladu uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Prodávající neodpovídá za vady, na které byl Kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

Reklamace se uplatňují v místě k tomu určeném Prodávajícím. Výjimku může udělit Prodávající na základě domluvy s Kupujícím (písemně, telefonicky, e-mailem) s přihlédnutím k okolnostem a překážkám na straně Kupujícího (např. dostupnost).

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Kupující musí vadné zboží zaslat na vlastní náklady na adresu určenou Prodávajícím. Balík musí být označen viditelně „Reklamace“ a obsahovat:

  • reklamované zboží (vč. kompletního příslušenství)
  • kopii nákupního dokladu (záruční list)
  • podrobný popis závady
  • dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (adresa, telefonní číslo)

Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí Prodávající.

V případě neoprávněné reklamace (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.) bude Kupujícímu účtován poplatek za lokalizaci a opravu závady a zboží bude na náklady Kupujícího zasláno na jeho adresu. Kupující je povinen toto uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení.